Obostrzenia

PŁATNOŚCI W KWIETNIU  w związku z zawieszeniem pracy przedszkola i żłobka w okresie 29.03-9.04.2021

 

ŻŁOBEK: Kwota czesnego z umowy jest pomniejszona o 20%*. Dokładne wyliczenia należności do zapłaty w kwietniu dostaniecie Państwo w wiadomości SMS. Wpłaty można dokonać 7.kwietnia w godzinach 15:00-17:00 w siedzibie żłobka ul. Axentowicza 9 w Szczecinie

PRZEDSZKOLE:

Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: Kwota czesnego jest obniżona jest do kwoty 700zł*.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego : sposób rozliczenia bez zmian. Będę wysyłać SMS-y.

 

* UWAGA – obniżenie czesnego nie dotyczy uczniów, którzy uczęszczają do przedszkola/żłobka na tzw. dyżur opiekuńczy w okresie 29.03-09.04.2021

W związku z zasadami bezpieczeństwa ogłoszonymi przez rząd od 29.03 do 16.04.2021 przedszkole i żłobek zawiesza swoją działalność.

Pkt. 4. Dyrektor przedszkola lub żłobka albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych
jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
 Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki nad dziećmi podczas dyżuru zobowiązani są do dostarczenia do przedszola/żłobka osobiście lub w formie elektronicznej zaświadczenia o zatrudnieniu lub w przypadku dzieci z orzeczeniem WNIOSKU o objęcie dziecka opieką w czasie zawieszenia zajęć placówki.
Zwracam uwagę na fakt, iż w związku z tym, że nie dyspoujemy pełnym obłożeniem kadrowym (nauczyciele na opiece nad dziemi do lat 3.) nie będziemy mogli zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi podlegającym wykluczeniom w w/w rozporządzeniu. Rodziców dzieci orzeczeniowych prosimy o rozsądne .przemyślenie składanych wniosków.
Informuję, że opieka na dziećmi przedszkolnymi i żłobkowymi w trakcie dyżuru 29.03-09.04.2021 będzie się odbywać w siedzibie przedszkola ‘Bystrzaki” ul. Monte Cassino 18a/20 od pon do pt w godzinach 7-16
dyrektor przedszkola Anna Chimicka

NAUKA ZDANA

Uczniowie przedszkola dostaną do domu podręczniki i karty pracy, dzięki czemu będziemy mogli zaplanować dzieciom naukę w domu na okres tych 2 tygodni. Dzieci będą otrzymywać wytyczne, jakie zadania wykonać w domu.

ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP BĘDĄ PUBLIKOWANE NA PLATFORMIE “padlet”

ŻABKIWEJDŹ NA STRONĘ NAUKI ZDALNEJ

SŁONIKI WEJDŹ NA STRONĘ NAUKI DALNEJ

KROKODYLKI WEJDŹ NA STRONĘ NAUKI ZDALNEJ

TYGRYSKI / ZERÓWKA – POŁĄCZENIA ON-LINE CODZIENNIE PON- PT. O 10:30 PRZEZ PROGRAM “MEET” ( PRZEKIEROWANIE DO SPOTKANIA ON-LINE)

DODATKOWE MATERIAŁY DO ZAJĘĆ BĘDĄ TU-> WEJDŻ NA STRONĘ NAUKI ZDALNEJ

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zawieszamy zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu tj:

język angielski

rytmika

nauka gry na instr. klawiszowych

karate

przedszkoliada

tańce

gimnastyka korekcyjna

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Oświadczenie do ZUS o dodatkowy zasiłek na opiekę nad dzieckiem do lat 8. w związku z zamknięciem przedszkola/żłobka.

OŚWIADCZENIE-dodatkowy-zasiłek-opiekuńczy-1 

2.   Wniosek o objęcie dziecka opieką w czasie zawieszenia zajęc w przedszkolu/żłobku.

wniosek o objęcie opieką